Indianfox’s Winsome Flower
Mandy

Indianfox’s Mayflower
Tammy

DK UCH INT UCH KBH V-03 SE UCH SE V-03 VWW-10
Killkenny’s Irresistible Iris
Iris

C.I.B. DK UCH SE UCH
Killkenny’s Up-To-Date
Uno