SE38332/2013 Killkenny’s Xotica
SE UCH DK UCH C.I.B.
Kax

SE38332/2013
DK UCH SE UCH
Killkenny’s Xotica
SE19688/2010
C.I.B. DK UCH SE UCH
Killkenny’s Up-To-Date
S15276/2009
Killkenny’s Thriller
DK05587/2004
DK UCH KBH V-06
Egelykke Sir Lancelot
S27310/2004
DK UCH SE UCH
Killkenny’s Nobodys Fool
S66338/2005
Järvsöstigens Mischa
CLPFXH3145404
Kilián Od Rytire Malovce
S59953/2005
J SE UCH SE VCH
Nika Tuskulum
S57608/2007
SE UCH
Bodils Bea
S30223/2002
Indianfox’s Little Pony
S12357/2000
Bodils Chesterton
S41000/97
INT UCH NO UCH NORD UCH
Gaybryl Gayle
S34742/2005
Indianfox’s Tina
S59649/2003
DK UCH SE J(GF)CH SE UCH
Yak v Helmeland
AKCRM34287701
SE UCH US CH
Tribalfox Moulin Rouge