SE40813/2018 Killkenny’s Bff
Maja

SE40813/2018
Killkenny’s Bff
SE26910/2017
SE UCH
Killkenny’s Perrier Jouett
S28149/2006
Killkenny’s Paparazzi
S28838/2003
INT UCH NORD UCH
Indianfox’s The Goldminer
S27310/2004
DK UCH SE UCH
Killkenny’s Nobodys Fool
SE38332/2013
C.I.B. DK UCH SE UCH
Killkenny’s Xotica
SE19688/2010
C.I.B. DK UCH SE UCH
Killkenny’s Up-To-Date
S57608/2007
SE UCH
Bodils Bea
SE26008/2015
C.I.B. DK UCH DK V-19 J NO UCH SE UCH
Killkenny’s Yolo
SE55233/2014
DE CH DK UCH PL CH SE UCH VDH CH
Walland v. Helmeland
VDH/DFZB111323
Agria Farmville
VDH/DFZB091300
Queen v. Helmeland
SE49356/2012
J SE UCH
Killkenny’s Water-Lily
S47608/2009
C.I.B. NORD UCH NORD VV-15 US CH
Toofox The Phantom
SE48477/2010
Killkenny’s Victoria Secret