X-kullen / X litterValparna 8 veckor


Valparna 8 veckor


Valparna 8 veckor


Valparna 5 veckor


Valparna 5 veckor

 


SE19688/2010
SE UCH
Killkenny's Up-To-Date
S15276/2009
Killkenny's Thriller

DK05587/2004
DK UCH KBH V-06
Egelykke Sir Lancelot

S27310/2004
DK UCH SE UCH
Killkenny's Nobodys Fool

S66338/2005
Järvsöstigens Mischa

CLPFXH3145404
Kilián Od Rytire Malovce

S59953/2005
J SE UCH SE VCH
Nika Tuskulum


S57608/2007
SE UCH
Bodils Bea 

S30223/2002
Indianfox's Little Pony

S12357/2000
Bodils Chesterton

S41000/97
INT UCH NO UCH NORD UCH
Gaybryl Gayle

S34742/2005
Indianfox's Tina

S59649/2003
DK UCH SE J(GF)CH SE UCH
Yak v Helmeland

AKCRM34287701
SE UCH US CH
Tribalfox Moulin Rouge