Q-kullen / Q litter


 

 


Killkenny's Quickstepper


Killkenny's Quiz Master


Killkenny's Queen Of Drama


 
Killkenny's Quite An Angel

 

VDHDFZB031428
AT CH HU CH INT UCH LU CH SE UCH VDH CH
Charmant v Helmeland
VDHDFZB011479
DE&VDH CH JCH
Galant v Katzbachtal

DFZB941303
Joker v Katzbachtal

VDHDFZ951326
Tolja v Bismarckquelle

VDHDFZB991035
AT CH DE&VDH CH INT UCH
Quanta v Helmeland

VDHDFZB903388
DE&VDH CH
Brando v Helmeland

VDHDFZB961515
DE&VDH CH
Mira v Helmeland

S27310/2004
DK UCH SE UCH Killkenny's Nobodys Fool

S59649/2003
DK UCH SE J(GF)CH SE UCH
Yak v Helmeland

VDHDFZB951164
DE&VDH CH
Lord v Hammatal

VDHDFZB991035
AT CH DE&VDH CH INT UCH
Quanta v Hemleland

DK UCH INT UCH KBH V-03 SE UCH SE V-03 VWW-10 Killkenny's Irresistible Iris

S13619/2000
DK UCH INT UCH NO UCH SE UCH
Indianfox's Peter The Great

S21483/95
Indianfox's Winsome Flower